Toimintatapa

Yleishyödyllisyys VTS-kodeissa

Yleishyödyllisyys tarkoittaa:
1. VTS-kodit ei jaa voittoa toiminnastaan
2. VTS-kodeilla on pysyvästi markkinoita edullisemmat vuokrat
3. Asukasvalinta tapahtuu hakijan asunnontarpeen perusteella
4. VTS-kodit haluaa varmistaa asumisen onnistumisen
5. VTS-kodit ylläpitää jatkuvaa vuokra-asuntotuotantoa

Missio ja toiminta-ajatus

VTS-kotien missiona on omalla toimialallaan parantaa tamperelaisten asumista. Säätiön tarkoituksena on säädekirjansa mukaisesti hankkia asuntoja mahdollisimman edullista vuokraa vastaan vähävaraisille, lapsiperheille, invalideille sekä nuorille pareille tai muuten sosiaalisesti erityisessä asunnontarpeessa oleville henkilöille, joilla on vaikeuksia vuokrata tarvettaan vastaavaa asuntoa.

Tämän tarkoituksen toteuttamiseksi säätiö:
1. Vuokraa asuntoja 1. momentissa tarkoitetuille henkilöille.
2. Määrää asuntojensa vuokrat 15 §:n 1 momentin mukaisesti itsekannattavuusperiaatetta noudattaen.
3. Voi omistaa tai vuokraoikeuden nojalla hallita tontteja, asuinkiinteistöjä ja asunto-osakkeita sekä muita asuinkiinteistöihin liittyviä aputiloja ja vuokratiloja.
4. Voi rakentaa säätiön omaan käyttöön 1. momentissa tarkoitettuja rakennuksia.
5. Voi omistaa osakkeita tai olla jäsenenä sellaisissa yhteisöissä, jotka toimivat asumisen, isännöinnin, kiinteistönhoidon tai rakennuttamisen alalla.

Säätiön tarkoituksena ei ole tuottaa toiminnallaan siihen osallisille taloudellisia etuja, vaan yleishyödyllisessä tarkoituksessa vuokrata asuntojaan 1 momentissa tarkoitetuille henkilöille mahdollisimman edullista vuokraa vastaan.

Edunvalvonta

VTS-kodit valvoo omaa ja asukkaidensa etua kuulumalla toimialansa edunvalvontajärjestöihin kuten KOVA:an (Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät), kaupungin välityksellä Kuntaliittoon ja Kiinteistöliitto Pirkanmaahan.

Hyvä hallintotapa

VTS-kodit noudattaa kaupungin määrittämää hyvän hallintotavan ohjetta (Corporate governance).
VTS-kodit on vahvistanut itselleen eettiset ohjeet joita se noudattaa toiminnassaan.
Tampereen kaupunki valitsee VTS-kodeille kaksi tilintarkastajaa (tai yhteisöä). Toisen tilintarkastajan tulee olla asukkaiden valitsema ammattitilintarkastaja.

Rekisteriseloste, asiakasrekisteri

Rekisterin nimi: VTS-kotien asiakkuuteen liittyvä rekisteri
Pdf-tiedosto: Rekisteriseloste 5_2015

Asukastoiminta

Kaksi näkökulmaa asukastoimintaan

1. Hyvän naapuruuden ja asuinyhteisön kehittäminen:
talkoot, retket, juhlat, kerhotoiminta, epäviralliset keskustelut, ongelmien selvittäminen

2. Asioihin vaikuttaminen:
- tavoitteena toimiva ja viihtyisä asuminen
- päätettävissä olevat asiat
- neuvottelumahdollisuus, neuvottelutaidot
- rohkeus käsitellä esille tulevat kysymykset
- pitkäjänteinen toiminta
- tehtyjen päätösten ja esitysten seuranta

Miten VTS-kodit edistää yhteishallintolain toteutumista omissa kiinteistöissään?

- Aktiivinen tiedotustoiminta
- Monipuolinen ja runsas asukaskoulutus
- VTS:n tuki asukastoimikunnille
- Avoin toimintatapa
- VTS-kodit ja asukkaat toimivat yhteistyössä asukkaiden parhaaksi

VTS-kotien asukashallinnon toimijat

- Asukaskokous
- Asukastoimikunta (asukaskokous valitsee)
- Asukastoimikuntien puheenjohtajien kokous 2 x vuodessa
- AD-ryhmä (asukastoimikuntien edustajat
- HTM-tilintarkastaja/valvoja
- Vuokratalosäätiön hallitus; 2 asukkaiden esittämää jäsentä
- Vilusen Rinne Oy:n hallitus; 2 asukkaiden esittämää jäsentä
- VTS-kotien toimiston väki

Asukastoiminta rakentaa asuinyhteisöä

- Vuosittaiseen asukaskokoukseen kutsutaan osallistumaan kaikki talon asukkaat.
- Asukaskokous valitsee asukastoimikunnan.
- Asukastoimikunta hoitaa asioita Yhteishallintolain mukaan.
- Toimikunta edustaa asukkaita vuokranantajaan päin.
- Asukastoimikunta voi tehdä esityksiä ja neuvotella talon asioista.
- Asukastoiminta on palkatonta vapaaehtoistyötä asumisen hyväksi.
- Talon asioista keskustellaan kokouksissa, joten pihapuheet on syytä jättää omaan arvoonsa.
- Aktiivisen asukastoiminnan ja myönteisen naapuruuden kautta voidaan vaikuttaa talon asumisviihtyvyyteen.
- Jokainen talon asukas rakentaa (tai murentaa) omalta osaltaan talon yhteishenkeä ja asumisviihtyvyyttä.
- Yksittäisen asukkaan tulee ajatella pikemminkin "Mitä minä voin tehdä asumisviihtyvyyden rakentamiseksi" kuin "Mitä asukastoimikunnan tai muiden asukkaiden tulisi tehdä hyväkseni" !

Asukastoiminnan päämäärät

- Korkea asumisviihtyvyys
- Edullinen vuokra
- Laadukas ja toimiva kiinteistö
- Viihtyisä asunto
- Toimiva asuinyhteisö ja hyvä naapuruus
- Toimeen tuleminen erityisryhmien ja vierasperäisten asukkaiden kanssa
- Vuokra-asumisen arvostuksen parantaminen

Asukastoiminnan hyödyt asukkaiden ja asuinyhteisön kannalta

- Antaa asukkaille vaikutuskanavan
- Parantaa naapuruutta
- Jäsentää asuinyhteisöä
- Parantaa asumisviihtyvyyttä ja -turvallisuutta
- Pidentää asumisaikoja ja vähentää poismuuttoja
- Vaikuttaa aktiivisten talojen osalta vuokraan
- Aktiiveille kertyy asukasetupisteitä
- Antaa kokemuksia vaikuttamisesta

Asukastoimikuntien toimihenkilöitä ja jäseniä on satoja

Asukastoimikuntajako 2014.jpg

Asukkaan velvollisuudet

- Huolehtia naapurisovusta
- Järjestyssääntöjä tulee noudattaa
- Autojen pysäköinti vain pysäköintipaikoilla
- Lemmikkieläimet tulee pitää kytkettyinä
- Klo 22.00 - 6.00 välisenä aikana on naapureille annettava yörauha ja muunakaan aikana ei naapureitaan saa häiritä
- Kukin asukas huolehtii omalta osaltaan talon asumisrauhasta ja paikkojen kunnossa pysymisestä
- Asukas vastaa myös vieraistaan

Aidosti tamperelainen.

Osoite | Kaupunginosa

Osoite Osoite
Tieto 2Tieto 2
Tieto 3Tieto 3

Yhteystiedot

Tähän yhteystiedot

Kuva

Lisätiedot